Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Gebruiker: Refreeze gevestigd te Ulvenhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20136405
 • Behandeling: een behandeling bij Refreeze;
 • Klant: een natuurlijk persoon die een Behandeling ondergaat bij Refreeze en waarvoor Klant heeft geboekt;
 • Locatie: locatie waar de (gereserveerde) Behandeling wordt verricht;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Refreeze en Klant;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

1. De algemene bepalingen
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Refreeze Overeenkomsten en Behandelingen.

 • Alle aanbiedingen en offertes van Refreeze zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke ten behoeve van een specifieke Klant worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave etc. aan dezelfde Klant.
 • Afwijkingen van de Voorwaarden moeten expliciet en schriftelijk tussen Refreeze en Klant overeengekomen zijn.
 • In geval van strijd tussen de tekst van de Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
 • Is één van de bepalingen uit de Voorwaarden vernietigbaar op grond van strijd met een dwingendrechtelijke bepaling, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling.
 • Refreeze is te allen tijde bevoegd de openingstijden, huisregels, prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.
 • De Klant is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Refreeze in staat te stellen de Overeenkomst (op verantwoorde wijze) conform haar verplichtingen na te komen.

 

2. Wanneer komt de overeenkomst met Refreeze tot stand?
Een Overeenkomst met de Klant komt pas tot stand op het moment dat Refreeze de betaling heeft ontvangen voor de boeking van een of meerdere behandeling(en).

3. Verplichtingen van de Klant bij een behandeling
De Klant dient ervoor te zorgen dat iedere waarvoor hij (een) behandeling(en) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij is verplicht alle vragen voorafgaand aan het eerste bezoek volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 • Hij/zij is verplicht bij het eerste bezoek een intake gesprek te doorlopen en alle vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 • Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en instructies van en namens Refreeze
 • Hij/zij dient zich te gedragen als goed Klant en respect te hebben voor andere bezoekers, de omgeving, het personeel van Refreeze en de cabines, apparatuur, etc.;
 • Hij/zij is er van op de hoogte dat de materialen, cabines, apparatuur, etc. die worden gebruikt voor de Behandeling en op de Locatie bevinden zeer kostbaar zijn en hij/zij dient hier dan ook op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming en de aanwijzingen te gebruiken;
 • Hij/zij dient zich te (kunnen) legitimeren en meerderjarig te zijn.

 

4. (Kleding)voorschriften en behandelingsvoorwaarden
Voor de veiligheid (en de gezondheid) van de Klant dient hij/zij ervoor te zorgen dat wanneer hij/zij (een) Behandeling(en) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden voordat de betreffende Klant een Behandeling ondergaat:

 • Hij/zij dient droog zwemgoed of droge sportkleding te dragen, in de stof mogen geen metalen(dus ook geen metalen beugels) o.i.d. zijn verwerkt;
 • Hij/zij draagt tijdens de Behandeling geen contactlenzen en/of bril;
 • Hij/zij draagt geen sieraden, piercings, etc.;
 • Hij/zij draagt geen gehoorapparaat;
 • Hij/zij heeft tot twee uren voorafgaand aan de Behandeling geen crèmes, lotions, make-up o.i.d. op zijn/haar gezicht en/of lichaam aangebracht;
 • Zijn/haar huid en haar zijn droog;
 • Hij/zij heeft twee uren voorafgaande aan de Behandeling niet gesport.

 

5. In welke gevallen is een Behandeling NIET toegestaan?
In een aantal gevallen kan een Behandeling gevaarlijk voor de gezondheid zijn. In die gevallen is een Behandeling dan ook niet toegestaan dan wel is deze in sommige gevallen uitsluitend toegestaan nadat de huisarts toestemming voor de Behandeling heeft gegeven. Het gaat om de volgende gevallen:

• matige of ernstige verhoogde bloeddruk
• een hartinfarct in de afgelopen 6 maanden
• een pacemaker
• instabiele angina pectoris, hartkramp die optreedt zonder directe aanleiding en niet vanzelf overgaat (dreigend hartinfarct)
• hartritmestoornissen
• hart- en vaatziekten, hersenbloeding
• etalagebenen
• trombose
• reversibele cerebrale vasoconstrictiesyndroom (donderslaghoofdpijn)
• syndroom van Raynaud, stoornis in de bloedsomloop
• longaandoening, waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn
• epileptische aanvallen
• acute nieraandoeningen
• koorts
• kanker
• allergie voor kou,
• claustrofobie (angst voor kleine ruimte)
• zwangerschap
• leeftijd jonger dan 18 jaar (toestemming van een ouder)

 • Hij/zij heeft op het moment van de Behandeling of in het verleden lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan hij/zij kan vermoeden dat een Behandeling niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid.

 

6. Betaling Behandeling

 • De behandeling(en) en de aanschaf van een los abonnement of rittenkaart worden beiden, indien via internet wordt gereserveerd, betaald op het moment van boeking van de Behandeling. Indien een Behandeling bij de Locatie wordt gereserveerd dient de Klant daar ook direct (voorafgaand aan de Behandeling) via pinbetaling te betalen.
 • Indien een doorlopend maandabonnement voor Behandelingen wordt overeengekomen, wordt de maandelijkse vergoeding per automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven. Indien de vergoeding niet kan worden afgeschreven, zal binnen enkele dagen nogmaals worden geprobeerd het bedrag af te schrijven. Indien de Klant vóór (of na) het verstrijken van die termijn een Behandeling wenst te ondergaan, is Refreeze gerechtigd het openstaande bedrag in een keer op te eisen alvorens de Klant een Behandeling te laten ondergaan. Kosten die Refreeze moet maken om betaling te krijgen, worden doorberekend aan de Klant. Evenals redelijke administratiekosten.
 • Refreeze heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van het doorlopende maandabonnement op te schorten zolang de Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

7. Annuleren

 • De Klant kan de Behandeling tot 2 uur vóór het moment van de Behandeling kosteloos annuleren. Een annulering kan telefonisch worden gedaan, via email naar info@refreeze.nl of via de Refreeze app.
 • Als er een losse Behandeling is geboekt, wordt het door de Klant betaalde bedrag in geval van tijdige annulering uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering door Refreeze op het bij haar bekende rekeningnummer van de Klant teruggestort. Bij een annulering binnen 2 uur vóór de Behandeling worden de kosten van de Behandeling niet gerestitueerd; de Behandeling wordt beschouwd als te zijn afgenomen. In geval van een rittenkaart of maandabonnement kan bij tijdige annulering een nieuwe Behandeling worden gereserveerd.
 • Indien tijdens de intake (voorafgaande aan de Behandeling) blijkt dat de Klant de Behandeling toch niet mag ondergaan vanwege zijn/haar bloeddruk, geldt de Behandeling als niet te zijn afgenomen. In geval het een losse boeking betreft wordt het bedrag van de betreffende Behandeling aan de Klant gerestitueerd. In geval van een rittenkaart wordt de Behandeling niet van de rittenkaart afgeschreven.

 

8. Te laat / niet aanwezig/ niet de juiste kleding / niet voldoen aan Voorwaarden

 • Als een Klant niet komt opdagen voor een Behandeling of te laat, heeft de Klant geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 • Als een Klant niet de juiste kleding bij zich heeft wordt de Behandeling niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen.

 

9. Specifieke bepalingen met betrekking tot maandabonnement en strippenkaart

 • Indien een maandabonnement wordt afgenomen mag de Klant ten behoeve van wie het maandabonnement is afgesloten, 6 x per maand,  of een onbeperkt aantal keren per maand, afhankelijk van het soort abonnement, een Behandeling ondergaan. Een Behandeling dient van te voren te worden gereserveerd.
 • De duur van een los maandabonnement loopt vanaf de dag dat deze is afgesloten tot dezelfde dag in de daaropvolgende maand en eindigt automatisch. Aan het einde van deze looptijd vervallen ook de nog niet gebruikte Behandelingen. Het losse maandabonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Het doorlopende maandabonnement via automatische incasso heeft een initiële contractduur van minimaal 1 volle maanden. Na het verstrijken van deze contractduur, is een doorlopend maandabonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van minimaal 5 dagen voor het einde van de maand plaatsvindt en per email naar info@refreeze.nl wordt verzonden. Een doorlopend maandabonnement loopt van de eerste tot de laatste dag van de maand.
 • Rittenkaarten zijn niet persoonsgebonden, tenzij het een persoonsgebonden rittenkaart betreft tegen een gereduceerd tarief. De Behandelingen op een rittenkaart blijven geldig totdat de looptijd van de rittenkaart (3 maanden bij 5 rittenkaarten en 6 maanden bij 10  rittenkaarten) is verstreken.
 • De Klant kan te allen tijde het doorlopende maandabonnement opzeggen, mits de opzegging minimaal 5 dagen voor het einde van de maand plaatsvindt en per email naar info@refreeze.nl wordt verzonden.

 

10. Hinder, last, niet voldoen voorwaarden, weigering

 • De Klant die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dan wel de Klant die onder invloed is van drank of drugs kan door Refreeze de Behandeling ontzegd worden. Refreeze is niet gehouden tot restitutie van de kosten van de Behandeling. De betreffende Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 • Indien de Klant niet voldoet aan een van de verplichtingen of voorwaarden genoemd in de Voorwaarden, geldt dat Refreeze het recht heeft om (het vervolg van) de Behandeling te ontzeggen. Refreeze is in die situatie niet gehouden tot restitutie van de kosten van de Behandeling. De betreffende Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 • Het personeel van Refreeze is altijd bevoegd om een Klant  (permanent) te weigeren indien zij daarvoor aanleiding ziet.

 

11. Aansprakelijkheid

 • Op de Locatie is voor iedere Klant een kluisje beschikbaar voor zijn/haar persoonlijke eigendommen. De Klant dient al zijn/haar persoonlijke eigendommen in het kluisje voor eigen risico te bewaren gedurende de Behandeling.
 • Refreeze is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken, etc. van persoonlijke eigendommen van de Klant.
 • Het is de eigen keuze van een Klant om een Behandeling te ondergaan. Refreeze is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Klant als gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst en meer specifiek het ondergaan van een Behandeling.
 • Onverminderd voorgaande bepaling is Refreeze in ieder geval niet aansprakelijk indien de Klant de instructies (van het personeel) van Refreeze, de (huis)regels etc. van Refreeze niet strikt en volledig heeft opgevolgd. Hetzelfde geldt indien de Klant niet voldoet aan voorwaarden genoemd in deze Voorwaarden dan wel in andere door de Klant ondertekende documenten en/of online bevestigde bepalingen.
 • De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Refreeze voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten van de Klant.

 

12. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Refreeze en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Breda tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.